View a Controller (MVC)

Na poslednej prednáške sme si ukázali, ako logicky oddeliť kód na prácu s databázou do samostatného súboru zvaného model. Ešte stále nám ostáva v jednom súbore v kope fukcionalita a deklarácia tried (jazyk PHP) a webová štruktúra stránky (prevažne kód HTML). Poďme si teraz oddeliť kód, ktorý sa týka webstránky v zmysle jazyka HTML, čiže osobitne si dáme do súboru všetko z jazyka HTML. Všetok kód, ktorý tvorí obsah webovej stránky si umiestnime do nového súboru a nazveme ho view.php (view – pohľad). Obsah súboru by mohol vyzerať takto:

 


view.php:

<!DOCTYPE html>

<html lang="sk">
    <head>
        <title>Vitajte na našej prvej skutočnej webstránke!</title>
        
        <meta charset=“UTF-8“>
        <meta name="description" content="Ponúkame vám lekcie jazykov HTML, CSS, PHP a mnoho ďalších užitočných rád pri programovaní">
        <meta name="keywords" content="programovanie, html, css, php, webstranka, web, tvorba webu, web developer, ucenie programovania, ako programovat">

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="global.css">
    </head>

    <body>
        <div class="main">

            <?php include "header.php";?>

            <div class="content">

                <?php include "menu.php";?>

                <div class="main-content right">
                    <h1>Domov</h1>
                    <div class="line"></div>

                    <h2>Pridanie nového používateľa</h2>

                    <!-- Formular pre vlozenie noveho usera -->
                    <form class="contact_form" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>" method="post">
                        <label for="user_name">Meno</label>
                        <input type="text" name="user_name" id="user_name" value="<?php echo $user_name;?>">

                        <label for="user_surname">Priezvisko</label>
                        <input type="text" name="user_surname" id="user_surname" value="<?php echo $user_surname;?>">

                        <label for="age">Vek</label>
                        <input type="text" name="age" id="age" value="<?php echo $age;?>">

                        <label for="role">Rola</label>
                        <input type="text" name="role" id="role" value="<?php echo $role;?>">

                        <input type="submit" name="user_form" value="Odoslať">
                    </form>

                    <h2>Zoznam používateľov</h2>

                    <!-- Formular na filtrovanie usera -->
                    <form class="contact_form" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>" method="get">
                        <label for="search_keyword">Meno</label>
                        <input type="text" name="search_keyword" id="search_keyword" value="<?php echo $user_list->search_keyword;?>">

                        <input type="hidden" name="sort_by" value="<?php echo $user_list->sort_by;?>">
                        <input type="hidden" name="sort_type" value="<?php echo $user_list->sort_type;?>">

                        <input type="submit" name="search_form" value="Filtruj">
                    </form>

                    <br>

                    <?php
                        //VYPIS POUZIVATELOV DO TABULKY
                        if($user_list->users){

                            echo '<table class="persons">';
                                echo '<tr>';
                                    echo '<th>ID</th>';

                                    echo '<th><a class="sortable';

                                    if($user_list->sort_by == 'user_name'){
                                        if($user_list->sort_type == 'ASC'){
                                            echo ' asc';
                                        }else{
                                            echo ' desc';
                                        }
                                    }

                                    echo '" href="index.php?sort_by=user_name';

                                    if($user_list->sort_by == 'user_name'){
                                        if($user_list->sort_type == 'ASC'){
                                            echo '&sort_type=DESC';
                                        }else{
                                            echo '&sort_type=ASC';
                                        }
                                    }else{
                                        echo '&sort_type=ASC';
                                    }

                                    if($user_list->search_keyword){
                                        echo '&search_keyword='.$user_list->search_keyword.'&search_form=Filtruj';
                                    }

                                    echo '">Meno</a></th>';

                                    echo '<th><a class="sortable';

                                    if($user_list->sort_by == 'user_surname'){
                                        if($user_list->sort_type == 'ASC'){
                                            echo ' asc';
                                        }else{
                                            echo ' desc';
                                        }
                                    }

                                    echo '" href="index.php?sort_by=user_surname';

                                    if($user_list->sort_by == 'user_surname'){
                                        if($user_list->sort_type == 'ASC'){
                                            echo '&sort_type=DESC';
                                        }else{
                                            echo '&sort_type=ASC';
                                        }
                                    }else{
                                        echo '&sort_type=ASC';
                                    }

                                    if($user_list->search_keyword){
                                        echo '&search_keyword='.$user_list->search_keyword.'&search_form=Filtruj';
                                    }

                                    echo '">Priezvisko</a></th>';

                                    echo '<th>Vek</th>';
                                    echo '<th>Rola</th>';
                                    echo '<th>Telefón</th>';
                                    echo '<th>Akcie</th>';
                                echo '</tr>';

                                for($i=0; $i<count($user_list->users); $i++){
                                    echo '<tr>';
                                        echo '<td>'.$user_list->users[$i]->id.'</td>';
                                        echo '<td>'.$user_list->users[$i]->user_name.'</td>';
                                        echo '<td>'.$user_list->users[$i]->user_surname.'</td>';
                                        echo '<td>'.$user_list->users[$i]->age.'</td>';
                                        echo '<td>'.$user_list->users[$i]->role.'</td>';

                                        echo '<td style="white-space: nowrap;">';
                                            echo '<span><b>'.$user_list->users[$i]->main_phone_number.'</b></span><br><br>';

                                            if(count($user_list->users[$i]->all_phone_numbers)){
                                                echo '<div id="numbers_'.$user_list->users[$i]->id.'" style="display:none;">';
                                                    foreach($user_list->users[$i]->all_phone_numbers as $index => $value){
                                                        echo '<span>'.$value.'</span><br>';
                                                    }
                                                echo '</div>';

                                                echo '<a href="javascript:void(0)" onClick="showNumbers('.$user_list->users[$i]->id.')">Zobraziť čísla</a>';
                                            }

                                        echo '</td>';

                                        echo '<td>';
                                            echo '<a href="uprava-zaznamu.php?id_user='.$user_list->users[$i]->id.'">Upraviť záznam</a><br><br>';
                                            echo '<a href="index.php?id_user='.$user_list->users[$i]->id.'" onclick="return showConfirm()">Vymazať záznam</a>';
                                        echo '</td>';

                                    echo '</tr>';
                                }

                            echo '</table>';

                        } else {
                            echo "0 results were selected.";
                        }

                        echo '<br><br>';
                    ?>
                </div>

                <div class="clear"></div>
            </div>

            <?php include "footer.php";?>

        </div>

        <script>
        function showNumbers(id){
                // alert(id);
            document.getElementById('numbers_'+id).style.display ='block';
        }

        function showConfirm(){
            var answer = confirm("Naozaj chcete vymazať daný záznam?");

            if(answer){
                //vykonanie, ak pouzivatel potvrdi confirm okno - odkaz sa vykona
                return true;
            }else{
                //vykonanie, ak pouzivatel zruzi confirm okno - odkaz sa nevykona
                return false;
            }
        }
        </script>

    </body>
</html>

 


Ako vidíte, nenachádza sa tam iba kód HTML ale aj PHP. Tento kód jazyka PHP však súvisí s tvorbou elementov jazyka HTML a nie priamo funkcionalitou stránky (ako zachytávanie parametrov, práca s objektami a s DB a pod.), takže je to v pohode. V tomto súbore sa nám nachádza naozaj kód, ktorý tvorí obsah našej webovej stránky.

 

Zvyšok kódu, ktorý nám ostal, si umiestnime do súboru s názvom controller.php (riadiaca jednotka, operátor...). Následne si oba súbory iba includneme do nášho súboru index.php, mohlo by to vyzerať takto:

 


index.php:

<?php

include "controller.php";
include "view.php";

?>

 


controller.php:

<?php 
    //vnorene subory
    include "helper.php";
    include "model.php";

    $actual_page = "index";
    $helper = new Helper();

    $user_name = '';
    $user_surname = '';
    $age = '';
    $role = '';

    //TRIEDA USERLIST (zoznam pouzivatelov)
    class UserList{

        public $users = array();
        public $search_keyword = '';
        public $sort_by = 'id';
        public $sort_type = 'ASC';
        public $helper = null;

        function __construct($helper){
            $this->helper = $helper;
        }

        function loadData(){
            $result = toLoadAllUsers($this->search_keyword, $this->sort_by, $this->sort_type);

            if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
                $data = mysqli_fetch_all($result, MYSQLI_ASSOC);

                //TRANSFORMACIA DAT NA POLE OBJEKTOV
                foreach($data as $key => $value){
                    if($value['role'] == 'owner'){
                        $this->users[$key] = new UserOwner($value['id'], $value['user_name'], $value['user_surname'], $value['age'], $value['role'], $value['phone_number'], $value['phone_number_2'], $value['COUNT(*)']);
                    }else{
                        $this->users[$key] = new User($value['id'], $value['user_name'], $value['user_surname'], $value['age'], $value['role'], $value['phone_number'], $value['phone_number_2'], $value['COUNT(*)']);
                    }
                }

                //$this->helper->printArray($this->users);
            }
        }

        function deleteUserById($id_user){
            $actual_user = null;
            $actual_user_key = null;

            foreach($this->users as $key => $value){
                if($value->id == $id_user){
                    $actual_user = $value;
                    $actual_user_key = $key;
                }
            }

            if($actual_user && $actual_user->deleteUser()){
                array_splice($this->users, $actual_user_key, 1);

                return true;
            }else{
                return false;
            }
        }
    }

    //TRIEDA USER (pouzivatel v tabulke users)
    class User{

        public $id = 0;
        public $user_name = '';
        public $user_surname = '';
        public $age = 0;
        public $role = '';
        public $main_phone_number = '';
        public $all_phone_numbers = array();

        function __construct($id, $user_name, $user_surname, $age, $role, $main_phone_number, $phone_number, $count_phone_number){
            $this->id = $id;
            $this->user_name = $user_name;
            $this->user_surname = $user_surname;
            $this->age = $age;
            $this->role = $role;
            $this->main_phone_number = $main_phone_number;

            //test ci treba nacitat viac cisiel
            if($phone_number && $count_phone_number > 1){
                //musime nacitat cisla
                $this->loadPhoneNumbers();
            }else{
                //ma iba ajedno alebo ziadne cislo
                if($phone_number){
                    $this->all_phone_numbers[] = $phone_number;
                }
            }
        }

        function loadPhoneNumbers(){

            $result = toLoadAllNumbersByIdUser($this->id);
            
            $data = mysqli_fetch_all($result, MYSQLI_ASSOC);

            foreach($data as $key => $value){
                $this->all_phone_numbers[] = $value['phone_number'];
            }
        }

        function deleteUser(){
            return toDeleteUserByIdUser($this->id);
        }

        function insertToDb(){
            return toInsertNewUser($this->user_name, $this->user_surname, $this->age, $this->role);
        }
    }

    class UserOwner extends User{

        function remindOwnerByMail(){
            //kod pre vykonanie funkcie
            print_r('Zavolala sa metoda remindOwnerByMail()');
        }
    }

    //ZACHYTENIE PARAMETROV PRE VLOZENIE NOVEHO USERA
    if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' && $_POST['user_form']){
        $user_name = $_POST['user_name'];
        $user_surname = $_POST['user_surname'];
        $age = $_POST['age'];
        $role = $_POST['role'];

        if(preg_match('#^.{0,50}$#', $user_name) &&
           preg_match('#^.{1,50}$#', $user_surname) &&
           preg_match('#^.{0,20}$#', $role) &&
           preg_match('#^[0-9]{0,3}$#', $age)){

            //KOREKTNE DATA
            $new_user = new User(null, $user_name, $user_surname, $age, $role);

            if($new_user->insertToDb()){
                echo '<p class="success">Položka bola úspešne uložená.</p>';
            }else{
                echo '<p class="error">Pri ukladaní dát do databzy sa vyskytla chyba.</p>';
            }

            //vycistenie poloziek
            $user_name = '';
            $user_surname = '';
            $age = '';
            $role = '';

        }else{
            //CHYBNE DATA

            echo '<p class="error">Nová položka nebola uložená - nesprávne vyplnené dáta vo formulári. </p>';
        }

    }

    $user_list = new UserList($helper);

    //SPRACOVANIE FILTROVANIA
    if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET' && $_GET['search_form']){
        $user_list->search_keyword = $_GET['search_keyword'];
    }

    //ZACHYTENIE PARAMETRA PRE TRIEDENIE DAT V TABULKE
    $user_list->sort_by = $_GET['sort_by'];
    $user_list->sort_type = $_GET['sort_type'];

    $user_list->loadData();

    //MAZANIE POLOZKY
    $id_user = $_GET['id_user'];
    if($id_user){

        $result = $user_list->deleteUserById($id_user);

        if($result){
            echo '<p class="success">Položka bola úspešne zmazaná.</p>';
        }else{
            echo '<p class="error">Pri mazaní položky sa vyskytla chyba.</p>';
        }
    }

?>

 


Ako vidíte, v súbore index.php sa teraz nenachádza nič, iba zadefinovanie, že si postupne načítavame (includujeme) súbor s funkcionalitou stránky (controller) a pohľad (view). V controlleri je hneď na začiatku includnutý zase súbor model.php na prácu s databázou. Ak by sa vám stránka nezobrazovala, je to preto, pretože pri tomto rozdelení vám to možno hlási chybu v controlleri vo funkcii deleteUserById, kde na začiatku máme v premennej $actual_user null, takže volanie metódy z NULL objektu hlási chybu. Treba tam mať upravenú podmienku ako v ukážke na if($actual_user && $actual_user->deleteUser()){, kde sa najprv pýtame, či existuje objekt a až potom sa pýtame, či sa správne vykonala funkcia. Ak hneď prvé padne (že neexistuje objekt), tak k druhému sa podmienka ani nedostane a nebude to vyhadzovať chybu.

 

V súbore controller.php vidíte teraz pekne, čo tvorí funkcionalitu celej našej stránky – na začiatku vnorené súbory a globálne premenné, následne deklarácie tried a potom funkcionalita. Systém stránky riadi len zachytenie parametrov ak sa vkladá nový používateľ, spracovanie filtrovania, triedenia a mazanie položky. Okrem tohto si iba vytvoríme dáta – načítame dáta z DB a vytvoríme si objektovú štruktúru (user_list) a to je celé. Teraz je jasné, čo naša stránka presne robí a čo ktorý kód znamená.

 

Táto štuktúra sa podľa názvu troch hlavných častí nazýva MVC – Model View Controller. Stručne by sa to dalo povedať, že model je na prácu s dátami, controller riadi celý program a view je to, čo vidíme. Ešte by sa to samozrejme dalo vylepšiť, napríklad deklarácie tried je dobré tiež mať osobitne v súbore, zvyknú sa ešte tvoriť súbory s názvami services alebo factories, kde sa tiež nejaká logika s dátami alebo s chodom programu umiestňuje, nám je to ale nateraz zbytočné.

 

V našom prípade by sa dali spraviť ešte dve veci, jedna je ako sme už spomenuli, dať deklarácie tried osobitne. Tento súbor by mohol byť osobitne a mohli by ho využívať aj ostatné stránky, pretože ako sme povedali, čo keď dáta o používateľoch by sme zobrazovali aj na inej stránke. V takom prípade by si vytvárali triedy už zadefinované v tomto súbore. Druhá maličkosť je, že by sme si kód JavaScript mohli dať osobitne do súboru napírklad s názvom script.js (js ako JavaScript) a následne ho v hlavičke stránky (head) includli ako tag script (podobne ako CSS).

 

Ak by sme mali takto prerozdelený kód každej podstránky nášho systému, pre každá podstránku by sme mali osobitný folder (adresár), ktorý by sa napríklad volal index a v ňom by boli tieto tri súbory (MVC) umiestnené. Potom by sme mohli mať nejaký spoločný folder (shared – zdieľaný), v ktorom by sme mali napríkald súbor s deklaráciou tried. Ďalej adresár pre obrázky ako ho už máme a osobitné adresáre pre CSS súbory a pre JS súbory. Takto by v našom projekte – v jeho adresárovej štruktúre bol absolútny poriadok a nebolo by všetko v kope.

 

Pri tomto modeli, resp. pri rozdeľovaniu kódu do adresárov a súborov sa možno v praxi stretnete s podobnou situáciou ako pri názoroch na OOP. Nie je to predpísané, ako to má byť rozdelené a ako čo kde má byť. Dôvod je jasný, stránka alebo výsledný produkt bude totižto vyzerať rovnako, ide len o to, ako to vyzerá na disku, resp. aby to pre programátorov – tvorcov, bolo čo najlogickejšie rozdelené a usporiadané. Stretnete sa s rôznymi rozdeleniami a každý bude asi prezentovať ten svoj spôsob ako ten správny. Je to v podstate jedno, kto má pravdu. Ide o to, že teraz budete rozumieť, prečo to tak je a že sa to tak zvykne v praxi robiť.

 

Možno ste si všimli vo výsledku, že hlášky po akciách na stránke sa nám teraz zobrazujú pred celou stránkou, pretože echo máme v súbore controller.php. Toto samozrejme nie je optimálne. Na vyriešenie tohto problému si zadefinujeme nejakú globálnu premennú pre správu, ktorú si na správnom mieste v stránke (view) zobrazíme. Malo by to teda vyzerať takto:

 


controller.php:


$role = '';

$message = '';

if($new_user->insertToDb()){
    $message = '<p class="success">Položka bola úspešne uložená.</p>';
}else{
    $message = '<p class="error">Pri ukladaní dát do databzy sa vyskytla chyba.</p>';
}

}else{
    //CHYBNE DATA

    $message = '<p class="error">Nová položka nebola uložená - nesprávne vyplnené dáta vo formulári. </p>';
}

if($result){
    $message = '<p class="success">Položka bola úspešne zmazaná.</p>';
}else{
    $message = '<p class="error">Pri mazaní položky sa vyskytla chyba.</p>';
}

 


view.php:

<h1>Domov</h1>
<div class="line"></div>

<?php
if($message){
    echo $message;
}
?>

<h2>Pridanie nového používateľa</h2>

 


Teraz sa nám hláška bude zobrazovať tak ako by sa mala, hneď za hlavným nadpisom domovskej stránky a bude obsahovať vždy aktuálnu hlášku – ak existuje. Ak nie, tak tým, že na začiatku si túto premennú vytvárame s prázdnou hodnotou, nezobrazí sa nič. Ako vidíte, stránka vyzerá a funguje rovnako, ale kód sme si rozdelili do troch nových súborov:)

Máte nejakú otázku alebo Vám niečo nie je jasné? Napíšte nám na info@zacni-programovat.sk a poradíme!

Obsah súborov projektu po tejto prednáške

1 - controller.php

<?php 
//vnorene subory
include "helper.php";
include "model.php";

$actual_page = "index";
$helper = new Helper();

$user_name = '';
$user_surname = '';
$age = '';
$role = '';
$message = '';

//TRIEDA USERLIST (zoznam pouzivatelov)
class UserList{

public $users = array();
public $search_keyword = '';
public $sort_by = 'id';
public $sort_type = 'ASC';
public $helper = null;

function __construct($helper){
$this->helper = $helper;
}

function loadData(){
$result = toLoadAllUsers($this->search_keyword, $this->sort_by, $this->sort_type);

if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
$data = mysqli_fetch_all($result, MYSQLI_ASSOC);

//TRANSFORMACIA DAT NA POLE OBJEKTOV
foreach($data as $key => $value){
if($value['role'] == 'owner'){
$this->users[$key] = new UserOwner($value['id'], $value['user_name'], $value['user_surname'], $value['age'], $value['role'], $value['phone_number'], $value['phone_number_2'], $value['COUNT(*)']);
}else{
$this->users[$key] = new User($value['id'], $value['user_name'], $value['user_surname'], $value['age'], $value['role'], $value['phone_number'], $value['phone_number_2'], $value['COUNT(*)']);
}
}

//$this->helper->printArray($this->users);
}
}

function deleteUserById($id_user){
$actual_user = null;
$actual_user_key = null;

foreach($this->users as $key => $value){
if($value->id == $id_user){
$actual_user = $value;
$actual_user_key = $key;
}
}

if($actual_user && $actual_user->deleteUser()){
array_splice($this->users, $actual_user_key, 1);

return true;
}else{
return false;
}
}
}

//TRIEDA USER (pouzivatel v tabulke users)
class User{

public $id = 0;
public $user_name = '';
public $user_surname = '';
public $age = 0;
public $role = '';
public $main_phone_number = '';
public $all_phone_numbers = array();

function __construct($id, $user_name, $user_surname, $age, $role, $main_phone_number, $phone_number, $count_phone_number){
$this->id = $id;
$this->user_name = $user_name;
$this->user_surname = $user_surname;
$this->age = $age;
$this->role = $role;
$this->main_phone_number = $main_phone_number;

//test ci treba nacitat viac cisiel
if($phone_number && $count_phone_number > 1){
//musime nacitat cisla
$this->loadPhoneNumbers();
}else{
//ma iba ajedno alebo ziadne cislo
if($phone_number){
$this->all_phone_numbers[] = $phone_number;
}
}
}

function loadPhoneNumbers(){

$result = toLoadAllNumbersByIdUser($this->id);

$data = mysqli_fetch_all($result, MYSQLI_ASSOC);

foreach($data as $key => $value){
$this->all_phone_numbers[] = $value['phone_number'];
}
}

function deleteUser(){
return toDeleteUserByIdUser($this->id);
}

function insertToDb(){
return toInsertNewUser($this->user_name, $this->user_surname, $this->age, $this->role);
}
}

class UserOwner extends User{

function remindOwnerByMail(){
//kod pre vykonanie funkcie
print_r('Zavolala sa metoda remindOwnerByMail()');
}
}

//ZACHYTENIE PARAMETROV PRE VLOZENIE NOVEHO USERA
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' && $_POST['user_form']){
$user_name = $_POST['user_name'];
$user_surname = $_POST['user_surname'];
$age = $_POST['age'];
$role = $_POST['role'];

if(preg_match('#^.{0,50}$#', $user_name) &&
preg_match('#^.{1,50}$#', $user_surname) &&
preg_match('#^.{0,20}$#', $role) &&
preg_match('#^[0-9]{0,3}$#', $age)){

//KOREKTNE DATA
$new_user = new User(null, $user_name, $user_surname, $age, $role);

if($new_user->insertToDb()){
$message = '<p class="success">Položka bola úspešne uložená.</p>';
}else{
$message = '<p class="error">Pri ukladaní dát do databzy sa vyskytla chyba.</p>';
}

//vycistenie poloziek
$user_name = '';
$user_surname = '';
$age = '';
$role = '';

}else{
//CHYBNE DATA
$message = '<p class="error">Nová položka nebola uložená - nesprávne vyplnené dáta vo formulári. </p>';
}

}

$user_list = new UserList($helper);

//SPRACOVANIE FILTROVANIA
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET' && $_GET['search_form']){
$user_list->search_keyword = $_GET['search_keyword'];
}

//ZACHYTENIE PARAMETRA PRE TRIEDENIE DAT V TABULKE
$user_list->sort_by = $_GET['sort_by'];
$user_list->sort_type = $_GET['sort_type'];

$user_list->loadData();

//MAZANIE POLOZKY
$id_user = $_GET['id_user'];
if($id_user){

$result = $user_list->deleteUserById($id_user);

if($result){
$message = '<p class="success">Položka bola úspešne zmazaná.</p>';
}else{
$message = '<p class="error">Pri mazaní položky sa vyskytla chyba.</p>';
}
}

?>

2 - footer.php

<div class="footer">
</div>

3 - fotogaleria.php

<!DOCTYPE html>

<html lang="sk">
<head>
<title>Vitajte na našej prvej skutočnej webstránke!</title>

<meta charset=“UTF-8“>
<meta name="description" content="Ponúkame vám lekcie jazykov HTML, CSS, PHP a mnoho ďalších užitočných rád pri programovaní">
<meta name="keywords" content="programovanie, html, css, php, webstranka, web, tvorba webu, web developer, ucenie programovania, ako programovat">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="global.css">
</head>

<body>
<?php $actual_page = "fotogaleria";?>
<div class="main">

<?php include "header.php";?>

<div class="content">

<?php include "menu.php";?>

<div id="gallery-content" class="main-content right">
<h1>Fotogaléria</h1>
<div class="line"></div>

<?php

$pictures = array();

for($i = 0; $i < 30; $i++){
$pictures[] = 'images/placeholder.jpg';
}

//zadefinovanie maximalneho poctu pre jednu stranku a nacitanie parametra (urcenie aktualnej stranky)
$countPerPage = 12;
if($_GET['page']){
$page = $_GET['page'];
}else{
$page = 1;
}

//vypocet od ktorej po ktoru fotku zobrazujeme galeriu
$start = ($page-1)*$countPerPage;
$end = $page*$countPerPage;

echo '<ul id="gallery">';
for($i = $start; $i < $end; $i++){

if($pictures[$i]){
echo '<li class="left';

if(($i+1)%3){
echo ' photo-margin';
}

echo '">';

echo '<img src="'.$pictures[$i].'">';

echo '<a target="_blank" href="'.$pictures[$i].'" class="over_div">';
echo '<span>Kliknite pre zväčšenie!</span>';
echo '</a>';

echo '</li>';
}
}
echo '</ul>';

//cyklus, ktory nam vypise dostatocny pocet odkazov pre jednotlive stranky
$pageLink = 1;
$photosCount = count($pictures);

echo '<ul class="pagination">';
while($photosCount > 0){

echo '<li><a ';

if($pageLink == $page){
echo ' class="active" ';
}

echo 'href="fotogaleria.php?page='.$pageLink.'">'.$pageLink.'</a>';
echo '</li>';
$photosCount = $photosCount - $countPerPage;
$pageLink++;
}
echo '</ul>';

?>
</div>

<div class="clear"></div>
</div>

<?php include "footer.php";?>
</div>
</body>
</html>

4 - global.css

BODY{
margin: 0;
background-color: #dee8e7;
font-family: Arial;
}

H1{
color: #5b6b78;
margin-bottom: 10px;
}

.line{
height: 3px;
border-top: 1px dotted #5b6b78;
border-bottom: 1px dotted #5b6b78;
margin-bottom: 25px;
}

.main{
background-color: #f6f7f1;
width: 900px;
margin: auto;
margin-top: 20px;
margin-bottom: 20px;
}

.header{
border-bottom: 1px solid #7d8079;
height: 150px;
}

.header-inner1{
}

.header-inner2{
}

.content{
}

.footer{
border-top: 1px solid #7d8079;
height: 200px;
}

.half-width{
width: 50%;
}

.full-height{
height: 100%;
}

.left{
float: left;
}

.right{
float: right;
}

.clear{
clear: both;
}

/**********MENU***********/
.sidebar{
width: 200px;
height: 400px;
}

.sidebar UL{
list-style-type: none;
padding: 0;
margin: 0;
}

.sidebar UL LI{
position: relative;
}

.sidebar UL LI A, .sidebar UL LI:HOVER .submenu A{
display: block;
padding: 15px 0px 15px 35px;
border-bottom: 1px solid #7d8079;
color: #7d8079;
text-decoration: none;
text-transform: uppercase;
}

.sidebar UL LI A.active{
color: #f5f7f4;
background-color: #f96b81;
}

.sidebar UL LI:HOVER A, .sidebar UL LI .submenu LI:HOVER A{
background-color: #5b6b78;
color: #d6e3e9;
}

.main-content{
width: calc(100% - 241px);
min-height: 700px;
border-left: 1px solid #7d8079;
padding-left: 20px;
padding-right: 20px;
}

.submenu{
display: none;
border: 2px solid #7d8079;
position: absolute;
top: -1px;
left: 201px;
width: 200px;
background-color: #FFFFFF;
}

.sidebar UL LI:HOVER .submenu{
display: block;
}

.sidebar UL LI:HOVER .submenu A{
background-color: #FFFFFF;
}

.main-content{
width: calc(100% - 241px);
min-height: 700px;
border-left: 1px solid #7d8079;
padding-left: 20px;
padding-right: 20px;
}

/**********GALERIA***********/
/**********GALERIA***********/
#gallery{
display: inline-block;
width: 100%;
list-style-type: none;
margin: 0;
padding: 0;
}

#gallery LI{
position: relative;
height: 133px;
margin-bottom: 10px;
}

#gallery LI IMG{
width: 213px;
height: 133px;
}

.photo-margin{
margin-right: 10px;
}

#gallery A{
display: none;
}

#gallery LI:HOVER A{
display: block;
}

#gallery LI:HOVER{
outline: 2px solid #7d8079;
}

#gallery A{
text-decoration: none;
position: absolute;
background-color: grey;
opacity: 0.4;
height: 100%;
width: 100%;
top: 0px;
}

#gallery A SPAN{
position: relative;
top: 100px;
color: #FFFFFF;
font-weight: bold;
}

/**********PERSONS***********/
.persons{
width: 100%;
font-family: Arial;
}

.persons, .persons TH, .persons TD{
border: 1px solid #D9E4E6;
}

.persons TH, .persons TD{
padding: 10px;
}

.persons TH{
background-color: #167F92;
color: #FFFFFF;
font-weight: normal;
text-transform: uppercase;
}

.persons TR:nth-child(odd){
background-color: #D9E4E6;
}

.persons TR{
color: #024457;
background-color: #FFFFFF;
}

.persons TD{
font-size: 14px;
}

.persons TR:HOVER{
color: #f5f7f4;
background-color: #f96b81;
cursor: pointer;
}

.persons TH A.sortable{
color: #FFFFFF;
}

.persons TH A.sortable:HOVER{
color: #D9E4E6;
}

.persons TH A.sortable.asc:before{
content: '⇡ ';
}

.persons TH A.sortable.desc:before{
content: '⇣ ';
}

/**********PERSONS***********/
.contact_form{
padding: 20px;
border: 1px solid #ebebeb;
background-color: white;
font-family: Arial;
font-size: 14px;
color: #455560;
text-transform: uppercase;
text-align: center;
}

.contact_form INPUT, .contact_form TEXTAREA, .contact_form LABEL{
display: block;
width: 100%;
}

.contact_form LABEL{
margin-bottom: 5px;
text-align: left;
}

.contact_form INPUT, .contact_form TEXTAREA{
height: 30px;
border: 1px solid #bababa;
margin-bottom: 30px;
}

.contact_form TEXTAREA{
min-height: 100px;
min-width: 100%;
max-width: 100%;
}

.contact_form INPUT[type="submit"]{
display: inline;
width: 200px;
height: 40px;
background-color: #7bc143;
border: 1px solid #6fae3c;
font-size: 16px;
color: #FFFFFF;
text-transform: uppercase;
}

.contact_form INPUT[type="submit"]:HOVER{
cursor: pointer;
background-color: #42aa44;
}

.success, .error{
border: 1px solid;
margin: 10px 0px;
padding:15px 10px 15px 10px;
}

.success {
color: #4F8A10;
background-color: #DFF2BF;
}

.error {
color: #D8000C;
background-color: #FFBABA;
}
/**********PAGINATION***********/
#gallery-content{
text-align: center;
}

ul.pagination {
display: inline-block;
padding: 0;
margin: 10px 0px 20px 0px;
}

ul.pagination li {
display: inline;
}

ul.pagination li a {
color: black;
padding: 8px 16px;
text-decoration: none;
border: 1px solid #ddd;
}

ul.pagination li a.active {
background-color: #4CAF50;
color: white;
}

ul.pagination li a:hover{
background-color: #ddd;
}

.map{
margin: 30px 0px;
text-align: center;
padding: 25px 0px;
background-color: #FFFFFF;
}

5 - header.php

<div class="header">
<div class="header-inner1 full-height half-width left"></div>
<div class="header-inner2 full-height half-width left"></div>
</div>

6 - helper.php

<?php

class Helper{

function printArray($array){
echo '<br><br>Obsah pola vypisany metodou PrintArray :<br><pre>';
print_r($array);
echo '</pre><br><br>';
}
}

?>

7 - index.php

<?php

include "controller.php";
include "view.php";

?>

8 - kontakt.php

<!DOCTYPE html>

<html lang="sk">
<head>
<title>Vitajte na našej prvej skutočnej webstránke!</title>

<meta charset=“UTF-8“>
<meta name="description" content="Ponúkame vám lekcie jazykov HTML, CSS, PHP a mnoho ďalších užitočných rád pri programovaní">
<meta name="keywords" content="programovanie, html, css, php, webstranka, web, tvorba webu, web developer, ucenie programovania, ako programovat">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="global.css">
</head>

<body>
<?php $actual_page = "kontakt";?>
<div class="main">

<?php include "header.php";?>

<div class="content">

<?php include "menu.php";?>

<div class="main-content right">
<h1>Kontakt</h1>
<div class="line"></div>

<?php
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' && $_POST['contact_form']){
if(!preg_match('#^[a-zA-Z0-9]{5,10}$#', $_POST['name']) || !filter_var($_POST['email'], FILTER_VALIDATE_EMAIL)){
echo '<p class="error">Zadajte prosim korektne udaje</p>';

//naplnenie formulara
$name = $_POST['name'];
$email = $_POST['email'];
$subject = $_POST['subject'];
$message = $_POST['message'];
}else{
//odoslanie emailu
echo '<p class="success">Vasa sprava bola uspesne odoslana.</p>';

$name = '';
$email = '';
$subject = '';
$message = '';
}

}

?>

<form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>" method="post" class="contact_form">
<label for="email">Meno a priezvisko</label>
<input type="text" name="name" id="name" value="<?php echo $name;?>"><br><br>

<label for="email">Email</label>
<input type="text" name="email" id="email" value="<?php echo $email;?>"><br><br>

<label for="subject">Predmet</label>
<input type="text" name="subject" id="subject" value="<?php echo $subject;?>"><br><br>

<label for="message">Správa</label>
<textarea name="message" id="message" placeholder="Zadajte text spravy..."><?php echo $message;?></textarea><br><br>

<input type="submit" name="contact_form" value="Odoslat">
</form>

<div class="map">
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d84199.38373426767!2d19.06093170408453!3d48.73928892777478!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47153de36e8ad42f%3A0xf8223f8a0b8b9032!2sBansk%C3%A1+Bystrica!5e0!3m2!1ssk!2ssk!4v1465151393672" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
</div>
</div>

<div class="clear"></div>
</div>

<?php include "footer.php";?>
</div>
</body>
</html>

9 - menu.php

<div class="sidebar left">
<ul>
<li><a class="<?php if($actual_page == "index"){echo 'active';}?>" href="index.php">Domov</a></li>
<li><a class="<?php if($actual_page == "o-nas"){echo 'active';}?>" href="o-nas.php">O nás</a></li>
<li><a class="<?php if($actual_page == "fotogaleria"){echo 'active';}?>" href="fotogaleria.php">Fotogaléria</a></li>
<li>
<a class="<?php if($actual_page == "kontakt"){echo 'active';}?>" href="kontakt.php">Kontakt</a>

<ul class="submenu">
<li><a href="kontakt.php">Kontakt</a></li>
<li><a href="kontakt.php">Kontakt</a></li>
</ul>

</li>
</ul>
</div>

10 - model.php

<?php
//TRIEDA DATABAZA (pripojenie)
class Database{

public $server_name = '';
public $login_name = '';
public $login_password = '';
public $db_name = '';
public $connection = null;

function __construct($server_name, $login_name, $login_password, $db_name){
$this->server_name = $server_name;
$this->login_name = $login_name;
$this->login_password = $login_password;
$this->db_name = $db_name;
}

function connectToDb(){
$this->connection = mysqli_connect($this->server_name, $this->login_name, $this->login_password, $this->db_name);

if (!$this->connection) {
echo 'Spojenie s databázou sa nepodarilo nadviazať.';
}else{
// echo 'Spojenie s databázou sa podarilo úspešne nadviazať.';
}
}
}

//PRIPOJENIE DO DB
$db = new Database('localhost', 'root', 'root', 'zapr_db_1');
$db->connectToDb();

//------FUNKCIE PRE TABULKU users

//vytiahnutie vsetkych dat z tabulky spolu s primarnym cislom pre tabulkovy zoznam na domovskej stranke
function toLoadAllUsers($search_keyword, $sort_by, $sort_type){
$sql_query = "SELECT users.id,users.user_name,users.user_surname,users.age,users.role,user_phone_numbers.phone_number,upn.phone_number AS phone_number_2,COUNT(*) FROM users LEFT JOIN user_phone_numbers ON users.main_phone_number_id=user_phone_numbers.id LEFT JOIN user_phone_numbers AS upn ON users.id=upn.id_user";

if($search_keyword){
$sql_query .= " WHERE users.user_name LIKE '%".$search_keyword."%' OR users.user_surname LIKE '%".$search_keyword."%'";
}

$sql_query .= " GROUP BY users.id";

if($sort_by){
$sql_query .= " ORDER BY ".$sort_by;

if($sort_type){
$sql_query .= " ".$sort_type;
}else{
$sql_query .= " ASC";
}
}

return mysqli_query($GLOBALS['db']->connection, $sql_query);
}

//zmazanie pouzivatela podla jeho id
function toDeleteUserByIdUser($id_user){
$sql_query = "DELETE FROM users WHERE id=".$id_user;
return mysqli_query($GLOBALS['db']->connection, $sql_query);
}

//pridanie noveho pouzivatela z formulara na domovskej stranke
function toInsertNewUser($user_name, $user_surname, $age, $role){
$sql_query = "INSERT INTO users (user_name, user_surname, age, role) VALUES (";

//otestovanie ci prisli parametre, inak vkladame NULL
if($user_name){
$sql_query .= "'".$user_name."',";
}else{
$sql_query .= "NULL,";
}

$sql_query .= "'".$user_surname."',";

if($age){
$sql_query .= $age.",";
}else{
$sql_query .= "NULL,";
}

if($role){
$sql_query .= "'".$role."')";
}else{
$sql_query .= "NULL)";
}

return mysqli_query($GLOBALS['db']->connection, $sql_query);
}//------FUNKCIE PRE TABULKU user_phone_numbers

//nacitanie vsetkych telefonnych cisiel jedneho usera podla jeho id z tabulky user
function toLoadAllNumbersByIdUser($id_user){
$sql_query = "SELECT * from user_phone_numbers WHERE id_user=".$id_user;
return mysqli_query($GLOBALS['db']->connection, $sql_query);
}

?>

11 - o-nas.php

<!DOCTYPE html>

<html lang="sk">
<head>
<title>Vitajte na našej prvej skutočnej webstránke!</title>

<meta charset=“UTF-8“>
<meta name="description" content="Ponúkame vám lekcie jazykov HTML, CSS, PHP a mnoho ďalších užitočných rád pri programovaní">
<meta name="keywords" content="programovanie, html, css, php, webstranka, web, tvorba webu, web developer, ucenie programovania, ako programovat">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="global.css">
</head>

<body>
<?php $actual_page = "o-nas";?>
<div class="main">

<?php include "header.php";?>

<div class="content">

<?php include "menu.php";?>

<div class="main-content right">
<h1>O nás</h1>
<div class="line"></div>

<?php
$person_1 = array('Raťafák', 'Plachta', 'plachtos@mail.sk','0903 123 123');
$person_2 = array('Od kuka', 'do kuka', 'kuko@mail.sk','0903 123 123');
$person_3 = array('Joey', 'Tribbiani', 'ako.sa.mas@mail.sk','0903 123 123');
$person_4 = array('Charlie', 'Harper', 'hooker@mail.sk','0903 123 123');
$person_5 = array('Chruno', 'Moysey', 'abstinent@mail.sk','0903 123 123');

$pole = array($person_1, $person_2, $person_3, $person_4, $person_5);

$pole[5] = array('Jardo', 'Jágr', 'legenda@mail.sk','0903 123 123');

echo '<table class="persons">';
echo '<tr>';
echo '<th>Meno</th>';
echo '<th>Priezvisko</th>';
echo '<th>Email</th>';
echo '<th>Telefónne číslo</th>';
echo '</tr>';

for($i=0; $i<count($pole); $i++){
echo '<tr>';

for($j=0; $j<count($pole[$i]); $j++){
echo '<td>'.$pole[$i][$j].'</td>';
}

echo '</tr>';
}

echo '</table>';

?>
</div>

<div class="clear"></div>
</div>

<?php include "footer.php";?>
</div>
</body>
</html>

12 - uprava-zaznamu.php

<!DOCTYPE html>

<html lang="sk">
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="global.css">
</head>

<body>
<div class="main">

<?php include "header.php";?>

<div class="content">

<?php include "menu.php";?>

<div class="main-content right">
<h1>Editácia používateľa</h1>
<div class="line"></div>

<?php
$id_user = $_GET['id_user'];

//PRIPOJENIE DO DB
$server_name = "localhost";
$db_user_name = "root";
$password = "root";
$dbname = "zapr_db_1";

$connection = mysqli_connect($server_name, $db_user_name, $password, $dbname);

if (!$connection) {
echo '<p class="error">Spojenie s databázou sa nepodarilo nadviazať.</p>';
}

//SPRACOVANIE ODOSLANIA FORMULARA
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET' && $_GET['edit_user_form']){
$user_name = $_GET['user_name'];
$user_surname = $_GET['user_surname'];
$age = $_GET['age'];
$role = $_GET['role'];

if(preg_match('#^.{0,50}$#', $user_name) &&
preg_match('#^.{1,50}$#', $user_surname) &&
preg_match('#^.{0,20}$#', $role) &&
preg_match('#^[0-9]{0,3}$#', $age)){

//KOREKTNE DATA

//ulozenie do DB
$sql_query = "UPDATE users SET user_name=";

//otestovanie ci prisli parametre, inak vkladame NULL
if($user_name){
$sql_query .= "'".$user_name."',";
}else{
$sql_query .= "NULL,";
}

$sql_query .= "user_surname='".$user_surname."',age=";

if($age){
$sql_query .= $age.",";
}else{
$sql_query .= "NULL,";
}

$sql_query .= "role=";

if($role){
$sql_query .= "'".$role."'";
}else{
$sql_query .= "NULL";
}

$sql_query .= " WHERE id=".$id_user.";";

$result = mysqli_query($connection, $sql_query);

if($result){
echo '<p class="success">Položka bola úspešne uložená.</p>';
?>

<script>
window.location.href = "/MyProject Coding/5-Projekt2/index.php";
</script>

<?php
}else{
echo '<p class="error">Pri ukladaní dát do databázy sa vyskytla chyba.</p>';
}


}else{
//CHYBNE DATA
echo '<p class="error">Položka nebola uložená - nesprávne vyplnené dáta vo formulári. </p>';
}
}

//NACITANIE DAT O USEROVI
if($id_user){
$sql_query = "SELECT * FROM users WHERE id=".$id_user.";";

$result = mysqli_query($connection, $sql_query);

if (mysqli_num_rows($result) > 0) {

$data = mysqli_fetch_all($result, MYSQLI_ASSOC);
$user_name = $data[0]['user_name'];
$user_surname = $data[0]['user_surname'];
$age = $data[0]['age'];
$role = $data[0]['role'];


?>

<!-- Formular pre editovanie usera -->
<form class="contact_form" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>" method="get">
<label for="user_name">Meno</label>
<input type="text" name="user_name" id="user_name" value="<?php echo $user_name;?>">

<label for="user_surname">Priezvisko</label>
<input type="text" name="user_surname" id="user_surname" value="<?php echo $user_surname;?>">

<label for="age">Vek</label>
<input type="text" name="age" id="age" value="<?php echo $age;?>">

<label for="role">Rola</label>
<input type="text" name="role" id="role" value="<?php echo $role;?>">

<input type="hidden" name="id_user" value="<?php echo $id_user;?>">

<input type="submit" name="edit_user_form" value="Odoslať">
</form>

<?php


}else{
echo '<p class="error">Nepodarilo sa načítať dáta pre editovanie.</p>';
}


}else{
echo '<p class="error">Parameter používateľa pre editáciu sa nepodarilo načítať.</p>';
}

?>
</div>

<div class="clear"></div>
</div>

<?php include "footer.php";?>

</div>

</body>
</html>

13 - view.php

<!DOCTYPE html>

<html lang="sk">
<head>
<title>Vitajte na našej prvej skutočnej webstránke!</title>

<meta charset=“UTF-8“>
<meta name="description" content="Ponúkame vám lekcie jazykov HTML, CSS, PHP a mnoho ďalších užitočných rád pri programovaní">
<meta name="keywords" content="programovanie, html, css, php, webstranka, web, tvorba webu, web developer, ucenie programovania, ako programovat">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="global.css">
</head>

<body>
<div class="main">

<?php include "header.php";?>

<div class="content">

<?php include "menu.php";?>

<div class="main-content right">
<h1>Domov</h1>
<div class="line"></div>

<?php
if($message){
echo $message;
}
?>

<h2>Pridanie nového používateľa</h2>

<!-- Formular pre vlozenie noveho usera -->
<form class="contact_form" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>" method="post">
<label for="user_name">Meno</label>
<input type="text" name="user_name" id="user_name" value="<?php echo $user_name;?>">

<label for="user_surname">Priezvisko</label>
<input type="text" name="user_surname" id="user_surname" value="<?php echo $user_surname;?>">

<label for="age">Vek</label>
<input type="text" name="age" id="age" value="<?php echo $age;?>">

<label for="role">Rola</label>
<input type="text" name="role" id="role" value="<?php echo $role;?>">

<input type="submit" name="user_form" value="Odoslať">
</form>

<h2>Zoznam používateľov</h2>

<!-- Formular na filtrovanie usera -->
<form class="contact_form" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>" method="get">
<label for="search_keyword">Meno</label>
<input type="text" name="search_keyword" id="search_keyword" value="<?php echo $user_list->search_keyword;?>">

<input type="hidden" name="sort_by" value="<?php echo $user_list->sort_by;?>">
<input type="hidden" name="sort_type" value="<?php echo $user_list->sort_type;?>">

<input type="submit" name="search_form" value="Filtruj">
</form>

<br>

<?php
//VYPIS POUZIVATELOV DO TABULKY
if($user_list->users){

echo '<table class="persons">';
echo '<tr>';
echo '<th>ID</th>';

echo '<th><a class="sortable';

if($user_list->sort_by == 'user_name'){
if($user_list->sort_type == 'ASC'){
echo ' asc';
}else{
echo ' desc';
}
}

echo '" href="index.php?sort_by=user_name';

if($user_list->sort_by == 'user_name'){
if($user_list->sort_type == 'ASC'){
echo '&sort_type=DESC';
}else{
echo '&sort_type=ASC';
}
}else{
echo '&sort_type=ASC';
}

if($user_list->search_keyword){
echo '&search_keyword='.$user_list->search_keyword.'&search_form=Filtruj';
}

echo '">Meno</a></th>';

echo '<th><a class="sortable';

if($user_list->sort_by == 'user_surname'){
if($user_list->sort_type == 'ASC'){
echo ' asc';
}else{
echo ' desc';
}
}

echo '" href="index.php?sort_by=user_surname';

if($user_list->sort_by == 'user_surname'){
if($user_list->sort_type == 'ASC'){
echo '&sort_type=DESC';
}else{
echo '&sort_type=ASC';
}
}else{
echo '&sort_type=ASC';
}

if($user_list->search_keyword){
echo '&search_keyword='.$user_list->search_keyword.'&search_form=Filtruj';
}

echo '">Priezvisko</a></th>';

echo '<th>Vek</th>';
echo '<th>Rola</th>';
echo '<th>Telefón</th>';
echo '<th>Akcie</th>';
echo '</tr>';

for($i=0; $i<count($user_list->users); $i++){
echo '<tr>';
echo '<td>'.$user_list->users[$i]->id.'</td>';
echo '<td>'.$user_list->users[$i]->user_name.'</td>';
echo '<td>'.$user_list->users[$i]->user_surname.'</td>';
echo '<td>'.$user_list->users[$i]->age.'</td>';
echo '<td>'.$user_list->users[$i]->role.'</td>';

echo '<td style="white-space: nowrap;">';
echo '<span><b>'.$user_list->users[$i]->main_phone_number.'</b></span><br><br>';

if(count($user_list->users[$i]->all_phone_numbers)){
echo '<div id="numbers_'.$user_list->users[$i]->id.'" style="display:none;">';
foreach($user_list->users[$i]->all_phone_numbers as $index => $value){
echo '<span>'.$value.'</span><br>';
}
echo '</div>';

echo '<a href="javascript:void(0)" onClick="showNumbers('.$user_list->users[$i]->id.')">Zobraziť čísla</a>';
}

echo '</td>';

echo '<td>';
echo '<a href="uprava-zaznamu.php?id_user='.$user_list->users[$i]->id.'">Upraviť záznam</a><br><br>';
echo '<a href="index.php?id_user='.$user_list->users[$i]->id.'" onclick="return showConfirm()">Vymazať záznam</a>';
echo '</td>';

echo '</tr>';
}

echo '</table>';

} else {
echo "0 results were selected.";
}

echo '<br><br>';
?>
</div>

<div class="clear"></div>
</div>

<?php include "footer.php";?>

</div>

<script>
function showNumbers(id){
// alert(id);
document.getElementById('numbers_'+id).style.display ='block';
}

function showConfirm(){
var answer = confirm("Naozaj chcete vymazať daný záznam?");

if(answer){
//vykonanie, ak pouzivatel potvrdi confirm okno - odkaz sa vykona
return true;
}else{
//vykonanie, ak pouzivatel zruzi confirm okno - odkaz sa nevykona
return false;
}
}
</script>

</body>
</html>

Ťažko sa vám učí samému?

Máte problémy s niektorými časťami alebo sa neviete učiť sám? Využite našu možnosť individuálnej asistencie:

  • samostatný prístup
  • vysvetlenie nejasností prebraného učiva
  • úlohy a cvičenia navyše
  • všetko z pohodlia domova cez mail a skype

Pre viac info kliknite tu

Kľúčové slová prednášky

mvcmodel view controllermodelphp viewpohladcontrollerphp controllerphp mvcstruktura mvcmodel mvcako php mvc

IT ftip

Jeden mladý muž hovoril: - Chcem byť veľkým spisovateľom. Pýtali sa ho: - A čo pre teba znamená veľký? Odpovedal: - To znamená, že chcem písať niečo, čo bude čítať celý svet, niečo, čo prinúti ľudí jednať emocionálne, niečo, čo ich prinúti jačať, kričať, šalieť a revať od zlosti, zúfalstva a bolesti! A teraz pracuje pre Microsoft a píše chybové hlášky.