PHP

V tejto sekcii nájdete postupne zoradené všetky prednášky, ktoré sa týkajú jazyka PHP, resp. je v nich vysvetľované niečo nové z jazyka PHP.

1. Úvod do jazyka PHP

(PHP)

Na tejto prednáške si povieme úvodné slová k jazyku PHP, aký je to jazyk, na čo sa využíva, čo vieme pomocou neho dosiahnuť a aký je v ňom rozdiel oproti jazykom HTML a CSS.

2. Premenné

(PHP)

Na tejto prednáške si povieme, čo sú to premenné a na čo sa využívajú. Stručne si vysvetlíme, ako sú reprezentované v počítači a predstavíme si tiež prvý typ premennej v jazyku PHP.

3. Typy premennej

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme ďalší typ premennej v jazyku PHP, po stringu si tentokrát vyskúšame číselnú premennú integer.

4. Podmienka

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme rozlíšenie situácie na základe nami zadanej podmienky. Podľa toho, či je splnená alebo nie, môžeme zadať v kóde odlišné správanie programu.

5. Kompletná podmienka

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme skompletizovanie podmienky v jazyku PHP, pomocou ktorého vieme naraz zadať rôzne správanie aj pre splnenú aj pre nesplnenú podmienku.

6. Operátory

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme aritmetické operátory, pomocou ktorých vieme určiť vzťah medzi dvomi premennými, napríklad v podmienke (či sa dve premenné rovnajú a pod.).

7. Operácie s číslami

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme základné aritmetické operácie s číslami ako napríklad sčitovanie, odpočítavanie alebo delenie, ako aj využitie premenných a prácu s nimi.

8. Cyklus

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako zadať viacnásobné vykonanie istej časti kódu pomocou cyklu v jazyku PHP, konkrétne cyklom s nami zadanom počtom opakovaní (for).

9. Chyby v kóde

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme najčastejšiu chybu, ktorá vzniká pri používaní cyklov a aj iné príklady bežných chýb pri písaní kódu (syntaktické chyby).

10. Funkcie

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme obaliť do jedného celku (do funkcie) istú časť kódu a následne pri viacnásobnej potrebe daného kódu zavolať tento celok (nemať ten istý kód viackrát).

11. Funkcie s návratovou hodnotou, lokálne premenné

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme dosiahnuť, aby nám funkcia vrátila nejakú hodnotu, aby jej kód dospel k nejakej hodnote (výsledku), ktorý môžeme následne v kóde použiť a takisto si vysvetlíme typ premennej z pohľadu pozície v kóde.

12. Cykly

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme ďalšie dva typy cyklu v jazyku PHP a to cyklus s podmienkou na začiatku a na konci. Tieto cyklu oproti cyklu FOR nemajú predom pevne daný počet opakovaní.

13. Súbor v jazyku PHP

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vytvoriť webový súbor s príponou.php, v ktorom môžeme kombinovať jazyky HTML, CSS a PHP naraz.

14. Vnorenie súboru do webstránky

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme pomocou jazyka PHP vnoriť do webstránky iný súbor, čo nám zabezpečí načítanie toho istého kódu z iného súboru do našej webstránky alebo aj do viacej súborov.

15. Polia

(PHP)

Na tejto prednáške si predstavíme nový druh premennej v jazyku PHP, ktorý slúži na ukladanie viacerých premenných v jednej premennej. Typ pole (array) je asi najpoužívanejším typom pre prácu s dátami.

16. Funkcie s poliami

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme niekoľko vstavaných funkcií z jazyka PHP na prácu s poliami, pomocou ktorých vieme manipulovať s prvkami poľa (pridávať, odoberať) alebo dáta v poliach zotriediť (zoradiť).

17. Parametre webstránky

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme poslať dáta z jednej stránky na druhú pomocou parametrov v URL adrese a ako ich vieme následne pomocou jazyka PHP zachytiť (načítať) a pracovať s nimi.

18. Spracovanie formulára

(HTML, PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme poslať dáta z webstránky na server pomocou formulára a ako ich následne pomocou jazyka PHP zachytiť (načítať) a ďalej s nimi pracovať.

19. Spracovanie formulára 2

(HTML, PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme poslať dáta z webstránky na server inou - bezpečnejšou a anonymnou metódou ako get a taktiež si ukážeme, aké hodnoty vracajú iné prvky z formulára.

20. Poslanie mailu

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme poslať jednoduchý email z webstránky pomocou jazyka PHP vstavanou funkciou mail().

21. Aktívna položka v menu

(PHP)

Na tejto prednáške si dizajnovo zvýrazníme aktívnu položku v menu, resp. aktuálne navštívenú stránku pre lepšiu prehľadnosť stránky.

22. Galéria obrázkov

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako spraviť pomocou jazyka PHP galériu obrázkov na stránke, resp. zoznam (list) miniatúr obrázkov.

23. Viacrozmerné polia

(PHP)

Na tejto prednáške si predstavíme viacrozmerné polia v jazyku PHP, čo je typ premennej, kedy položka poľa môže byť iné osobitné pole.

24. Design tabuľky, cyklus v cykle

(CSS, PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme ako nadizajnovať tabuľku dát podľa predstáv v jazyku CSS (šírka buniek, farba, orámivanie, zarovnanie...) a ako použiť cyklus v cykle v jazyku PHP.

25. Regulárne výrazy

(PHP, Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si porozprávame o regulárnych výrazoch. Povieme si čo je to, na čo sa to používa a ako s nimi pracovať v jazyku PHP.

26. Validácia formulára

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme validovať (skontrolovať, overiť) údaje zadané vo formulári pomocou regulárnych výrazov v jazyku PHP.

27. Debugovanie a praktiky programovania

(PHP, Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si povieme o praktikách, ktoré pomáhajú tvoriť bezchybný a fungujúci kód a takisto si ukážeme zopár príkazov jazyka PHP, ktoré uľahčujú písanie kódu.

28. Stránkovanie

(PHP)

Na tejto prednáške si vytvoríme stránkovanie našej fotogalérie, ktorá rozdelí ľubovoľný počet fotiek na jednotlivé stránky, medzi ktorými sa budeme môcť prepínať podľa požiadaviek v rámci jednej stránky.

29. PHP a MySQL databáza

(PHP)

Na tejto prednáške si porozprávame, ako sa komunikuje s databázou z kódu informačného systému a ukážeme si, ako nadviažeme spojenie s DB v jazyku PHP.

30. Asociatívne pole

(PHP)

Na tejto prednáške si predstavíme druhý typ poľa v jazyku PHP, ktoré nemá uložené jednotlivé prvky pod číselným indexom, ale pod stringovým (slovným) a taktiež si vysvetlíme jeho význam.

31. Vykonanie query a výpis asociatívneho poľa

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vykonať príkaz jazyka SQL na databázu MySQL v kóde jayzka PHP, ako zachytiť odpoveď query (dáta) a ako prejsť asociatívne pole cyklom.

32. Vloženie dát zo stránky do databázy

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme v jazyku PHP dáta odoslané z formulára zachytiť, otestovať a uložiť do databázy ako novú položku.

33. Filtrovanie dát v tabuľke cez SQL

(PHP, MySQL)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme pomocou jazyka SQL a klauzulu WHERE šikovne filtrovať dáta v tabuľke, resp. ako vieme medzi dátami v databáze vyhľadávať podľa zadané kľúčového slova.

34. Editácia dát v databáze

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme v jazyku PHP meniť (editovať) už existujúce dáta v databáze pomocou formuláru.

35. Zmazanie dát v databáze

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme v jazyku PHP mazať dáta v databáze a povieme si aj niečo o ošetrovaní kódu pre obmedzenie chýb na stránke.

36. Zoraďovanie dát z databázy

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako vieme zoradiť dáta v tabuľke pomocou odkazov v hlavičke tabuľky a taktiež, ako vieme pomocou jazyka PHP zabezpečiť zmenu poradia zotriedenia.

37. Objektovo orientované programovanie (OOP)

(PHP)

Na tejto prednáške si povieme úvodné slová k objektovo orientovanému programovaniu (OOP) – čo to je, ako to funguje a vyzerá, prečo to vzniklo a v čom je rozdiel oproti kódu, ktorý sme písali doteraz.

38. Definovanie triedy a vytvorenie objektu

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako sa v jazyku PHP deklarujú triedy (pre objekty) a ako vieme následne vytvoriť objekt danej triedy a pristúpiť k jeho atribútom a metódam.

39. Konštruktor triedy

(PHP)

Na tejto prednáške si povieme, čo je to konštruktor triedy v jazyku PHP a ako sa využíva a taktiež si prakticky ukážeme jeho použitie.

40. Transformácia kódu do OOP

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme pokročilejšie použitie objektovo orientovaného prístupu pri písaní kódu, ako vytvárať triedy, ktoré so sebou súvisia a ako písať chod programu pomocou objektov týchto tried.

41. Transformácia kódu do OOP 2

(PHP)

Na tejto prednáške si opäť ukážeme pokročilejšie použitie objektovo orientovaného prístupu pri písaní kódu, ako vytvárať triedy, ktoré so sebou súvisia a ako písať chod programu pomocou objektov týchto tried.

42. Dedenie v OOP

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme jednu zo základných vlastností OOP – dedenie, ktorú si aj vyskúšame na praktickom príklade.

43. Triedy z externých zdrojov

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme výhodu objektovo orientovaného programovania v súvislosti s umiestňovaním tried do externých a samostatných súborov.

44. Náhradný názov pre stĺpec/tabuľku v MySQL

(PHP, MySQL)

Na tejto prednáške si znova ukážeme vytiahnutie dát z viacerých tabuliek naraz pomocou dvojnásobného použitia príkazu JOIN a taktiež si ukážeme nový príkaz jazyka SQL, ktorým vieme zadať náhradný názvo pre stĺpec alebo tabuľku.

45. Schovávanie elementov pomocou JavaScriptu

(PHP, JavaScript)

Na tejto prednáške si dokončíme vytiahnutie dát z viacerých tabuliek a ukážeme si, ako vieme pomocou jazyka JavaScript pristúpiť k elementom na stránke a meniť ich dizajn – zobrazenie a skrytie.

46. Tvorba Modelu (MVC)

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme ďalšiu praktiku štruktúrovania kódu, resp. jeho logické a praktické prerozdelenie do viacerých súborov – vytvorenie Modelu pre prácu s databázou modelu MVC - Model View Controller.

47. View a Controller (MVC)

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme ďalšie časti projektového modelu MVC – View (pohľad) a Controller (riadiaci súbor), do ktorých si rozdelíme zvyšný kód našej stránky.

48. Bity a bajty

(PHP, MySQL, Všeobecný prehľad)

Na tejto prednáške si porozprávame o jednotkách pre uloženie informácie a taktiež si vysvetlíme ich súvis s praxou, resp. ich odraz na programovaní, kde to má vplyv na veľkosť hodnôt, ktoré môžeme uložiť do istých typov premenných.

49. Skrátená podmienka if

(PHP)

Na tejto prednáške si ukážeme, ako je možné v jazyku PHP priradiť nejakú hodnotu, ktorá je závislá od hodnoty nejakej inej premennej, pomocou skrátenej podmienky if.

50. Konfigurácia PHP servera

(PHP)

Na tejto prednáške si porozprávame niečo o základných nastaveniach PHP servera a ukážeme si, ako vieme tieto nastavenia meniť.

Ťažko sa vám učí samému?

Máte problémy s niektorými časťami alebo sa neviete učiť sám? Využite našu možnosť individuálnej asistencie:

  • samostatný prístup
  • vysvetlenie nejasností prebraného učiva
  • úlohy a cvičenia navyše
  • všetko z pohodlia domova cez mail a skype

Pre viac info kliknite tu

Kľúčové slová programovacieho jazyka

phpjazyk phpprogramovaci jazyk php php zaklady php manualucenie phpucime sa php

IT ftip

Hovorí programátor programátorovi v nočnom v bare: - Ty počúvaj, pozri na tie slečny. Nejdeme si spojiť "software"? - Nie! Včera som zisťoval ich properties. Všetky sú read only!